1. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES BVBA, met maatschappelijke zetel te België, 2500 Lier, Bossen 5, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0848.624.393 organiseert publieke veilingen van jumpingpaarden en veulens. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES verkoopt loten dewelke haar eigendom zijn, dan wel loten waarin zij als eigenaar deelgerechtigd is. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES kan ook loten te koop aanbieden van derde partijen. In dit laatste geval fungeert WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES slechts als een tussenpersoon in de handel tussen koper en verkoper.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. De live veiling wordt uitgezonden op het internet via clipmyhorse en/of website woodlandsinternational.eu.. De koper die online wenst te bieden dient zich via de website www.woodlandsinternational.eu te registreren op de door WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES op de veilingwebsite voorgeschreven wijze alvorens hij kan deelnemen aan de veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd en bekwaam tot het sluiten van een koopovereenkomst. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle door de bieder aan WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES te verstrekken informatie bij inschrijving volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Mocht deze informatie op enig moment wijzigen, dan is de koper verplicht WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES onmiddellijk van deze wijziging (en) op de hoogte te stellen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. Als de koper vermoedt dat iemand anders zijn of haar wachtwoord kent, moet de bieder WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik indien de koper onzorgvuldig is omgegaan met zijn / haar gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). 

WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen en te beschermen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES is de koper verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet. 

 1. De loten worden verkocht in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. De kandidaat koper heeft de mogelijkheid om elke kavel te onderwerp aan het gewenste onderzoek voorafgaandelijk aan diens aankoop.
 2. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES aan te duiden veilingmeester.
 3. De biedingen geschieden per opbod.
 4. De betalingen geschieden in EURO.
 5. De loten worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + veilingcommissie aan 10% op de toewijzingsprijs + de van toepassing zijnde BTW op de toewijzingsprijs en de veilingcommissie, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich na toewijzing tot betaling van het afrekeningsbedrag.
 6. Indien de Koper zich terugtrekt, om welke reden dan ook, is WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES BVBA gerechtigd om het lot opnieuw te verkopen. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. De initiële koper is gehouden tot betaling aan WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES van de kosten dewelke met deze wederverkoop gepaard gaan, minstens tot betaling van het verschil in de koopprijs dewelke tijdens de wederverkoop niet gerealiseerd werd. 
 7. Indien de koper niet geïdentificeerd kan worden, is WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES eveneens gerechtigd om het lot opnieuw te verkopen. 
 8. De voorlopige toewijzing geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES BV. Onmiddellijk na de toewijzing zal de veilingmeester aan WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES verzoeken om haar gebeurlijke goedkeuring te willen bevestigen om de definitieve toewijzing van het lot te kunnen bekomen. 
 9. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. De eigendom van het lot gaat over op het ogenblik van de ontvangst door WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES van de betaling door de koper. 
 10. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES BV reikt aan de koper een factuur uit dewelke contact betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het lot aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES.
 11. Indien WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES BVBA niet binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper heeft ontvangen, is de koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overig verschuldigde aan en ten behoeve van WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES te betalen (a) een intrestvergoeding van 1% per maand over het totaal verschuldigde afrekeningsbedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot op de dag van de integrale betaling en (b) een aanvullende schadevergoeding ten bedrage van 10% op het afrekeningsbedrag. 
 12. Indien WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper niet ontvangen heeft, heeft WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES voorts het recht zonder ingebrekestelling de koop als ontbonden te beschouwen, met de mogelijkheid voor WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES om een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het afrekeningsbedrag in rekening te brengen. 
 13. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde loten gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES in onderling overleg de schikkingen voor de levering. De levering geschiedt in België, te  2500 Koningshooikt aan de Beekstraat 110, tenzij andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen. Gebeurlijke transportkosten zijn ten laste van de koper. 
 14. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES maakt de koper er attent op dat de koper de mogelijkheid heeft om onmiddellijk na aankoop een verzekering af te sluiten.
 15. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES BV beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de veiling zouden kunnen ontstaan.
 16. De koper kan geen recht ontlenen aan het feit dat WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES de loten heeft geselecteerd.
 17. De informatie betreffende de te koop aangeboden loten is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de loten, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de catalogus of foutieve vermeldingen op haar website. 
 18. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES maximaal beperkt tot het door de koper betaalde afrekeningsbedrag en voorts beperkt tot de bedragen dewelke door haar verzekeraar gedekt worden. 
 19. De te koop aangeboden embryo’s werden ingeplant in een dragermerrie en worden verkocht met een garantie 45 dagen dracht. De koper van een embryo betaalt bovenop het afrekeningsbedrag een borgsom van 3.000,00 EUR voor de dragermerrie dewelke geretourneerd wordt aan de koper indien de koper de dragermerrie in perfecte staat en uiterlijk 180 dagen na de geboorte weer afgeleverd wordt bij WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES.
 20. In geval van export zal WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES de door de koper betaalde BTW terugstorten aan de koper indien de koper binnen 3 maanden na de veiling een geldig exportdocument kan voorleggen. 
 21. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Indien een of meer van in de veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige bepaling zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, het bereik en het doel daarvan.
 22. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 23. WOODLAND’S INTERNATIONAL SALES zal in laatste aanleg alle geschillen regelen die kunnen ontstaan ​​tijdens of over de veiling.
 24. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen en de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen. 

 

 

 

 

 

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie